Яс үе мөчний өвөрмөц эмчилгээ

 

•Яс, үе мөч, хэрэх тулайн, өвчний үрэвсэл дарах гарьдын тосон шарлага
•Хэрх тулайн хор гаргах зонлон ханд
•Өвдөг нурууны, шохойжилт зогсоох эмтэй буурцгийн  шавар эмчилгээ
•Хэрэх, тулай, яс, үе мөчний 5 цэцгийн рашаан эмчилгээ
•Яс үе мөчний үрэвсэл дарах дусал тариа