Хүн болох ухаанд суралцах нь юутай сайхан хувь ерөөл вэ?

ХҮН БОЛОХ УХААНД СУРАЛЦАХ НЬ ЮУТАЙ САЙХАН ХУВЬ ЕРӨӨЛ ВЭ?

Бидний мэдэхгүй зүйл мэддэг зүйлээсээ хавьгүй их юм шиг байна. Тиймээс хүмүүн бид хүн болох ухаанд үргэлжийн мөнх суралцах хэрэгтэй юм шиг байна. Хүн болох ухааныг олж сурахад нэг талаасаа шинжлэх ухаан, нөгөө талаасаа хоосон төлөв буюу шашны ухаан өгдөг юм байна. Энэхүү арга билэг, оюун бодлын их ертөнцөд хөтлөх ном зохиол бас их олон байж таарна.

Тэдгээрийн дотроос миний олж уншсан эдгээр ном хүн хүний амьдралд ихээхэн ач тустай юм шиг санагдсан тул нэрийг нь үлдээн товч агуулгыг нь бичлээ. Уншиж сонирхохыг хүсэгчид байваас эдгээр номын эх зохиолыг нь олж танилцана биз дээ.

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠢ? 
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠬᠥᠲᠥᠯᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠰᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ 

学习人类智慧有多好?我们所不知道的比我们所知道的要好得多。所以人类似乎需要学习永生。为了学习人类,科学是科学的一面,另一方面,它给了我们空虚或宗教智慧。这是很多可以用于知识和精神奇迹世界的书籍。
其中,我读到的关于这些书的书籍似乎对人们的生活有很大的好处。那些对阅读感兴趣的人会找到这些书的原始文本。Xuéxí rénlèi zhìhuì yǒu duō hǎo?