Зонхилон тохиолдох өвчин

МУ-ын АУ-ны үндэстний хүрээлэнгийн захирал, ШУ-ны доктор, профессөр, Академич Н.Баасанжав 

Хүн амьд явахын утга учир нь эрүүл байж, жаргалтай урт удаан наслах билээ. 21-р зууны анагаах ухааны тэргүүн зэргийн асуудал нь өвдсөн хойно нь эмчлэх биш тэр хүнийг эрүүл байлгахад эрүүл мэндийг нь бэхжүүлж , өвдөхгүй байх бүх боломжийг бүрдүүлэх юм. Эрдэмтэн мэргэдийн судалгаагаар хүн эрүүл аж төрхөд удам зүй 10% өвчин эмгэг 15% , байгаль орчин 20%, нийгмийн хүчин зүйлс (цалин, байр, орон сууц , хувь хүний хооллолт , амьдралын төлөв байдал гэх мэт ) 55% хамааралтай байгааг тогтоожээ. 

Хүн амыг эрүүлжүүлэх , өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх асуудалын гол цэг бол хүмүүст эрүүл мэндийн сурталчилгаа, хамгийн энгийнээр өвчин эмгэгийг зөв ойлгуулахад оршино. Тэгвэл АУ-ны доктор Бямбын Намтай эл номоороо дээрх асуудалд хариулт өгч чаджээ. Өөрөөр хэлбэл [ Эрүүл амьдрах ухаан ] номондоо өвчин эмгэгийн үүсэл гарал, эмчилгээний асуудалыг Хятад, Монгол, Төвд улсад хэрхэн нэрлэж, яаж эмчилдэгийг онцлон бичжээ.  Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны гол зангилаа , асуудал бол өвчин үүсэх халгаат хүцин зүйлсийн эн тэргүүнд амьдралын хэв маяг байдаг. Зохиогч амьдралын хэв маягийг юунаас хамаарах , эрүүл амьдрахад юуг эрхэмлэх, сахин хамгаалах талаар өгүүлжээ. Жаргалтай эрүүл байх нэг сайхан , хоол ундаа цэгцтэй хэрэглэн хорт зуршилаас хол явах бас нэг сайхан, хууч эмгэггүй эрүүл байх бүр ч сайхан. Сайхан болгоны нийлбэр нь эрүүл амьдрах ухаан гэдгийг хэн хүнгүй ойлгох ёстой болжээ . Эрүүл амьдрахад саад болж байгаа хүчин зүйлүүдийг нэг бүрчлэн тэмдэглэж , түүнийг арилгах ухаанаар номоо баяжуулжээ. 

Зохиогч зөв хооллолт, зөөлөн цаг агаар , биеийн жингээ зохих түвшинд барих, бялдаржуулах хөдөлгөөн дасгал, бие сэтгэлийн амгалан байдал зэргийг эрүүл амьдрах ухааныг бүрдүүлэх таван багана болгон босгож хүмүүн төрлөхтний эрхэмлэн сахих зарчим, өдөр тутмын дадал заншил болгохыг дахин давтан анхааруулжээ. Түүнчилэн өвчин эмгэг нь хөгшрөлд хэрхэн нөлөөлдөг, хөгшрөлтөөс сэргийлэх уламлжлалт болон Европын  анагаах ухааны аргуудын талаар ойлгомжтой өгүүлжээ. 

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн үндсэн найман элемент байна гэж үздэгийн эрүүл мэндийн боловсрол, хоол хүнсний талаарх асуудал нь уламжлалт анагаах ухааны өвчнөөс сэргийлэх зарчимтай холбоотойг зохиогч тодорхой бичсэнээс гадна бусад нь Еврөпын болон Дорно дахины анагаах ухааны асуудал гэдгийг тодруулжээ . 

Доктор Б.Намтай нь эзэмшисэн мэргэжил, арга туршлага , олон жилийн ажиглалт, олон ном товхимолтой танилцсаны үндсэн дээр бичсэн гарын авлага нь мэргэжлийн бус хүмүүст төдийгүй эмч, сувьлагч , оюутан сурагч нарын сонирхон унших ном болжээ. 

Номын их далай улам ундаргатай байхыг ерөөе . 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠥᠷ᠂ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠨ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠠᠪ 

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 21 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠬᠥᠳ ᠤᠳᠤᠮ ᠵᠦᠢ 10% ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ 15% ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ 20%᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ (ᠴᠠᠯᠢᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ) 55% ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ 

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 〔 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 〕 ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠵ ᠡᠮᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠠᠯᠭᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠦᠼᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠩ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠵᠥᠪ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠧᠦᠢᠷᠡᠫ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 

ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠪ ∙ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠲᠣᠪᠬᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠪᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠨᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠃

蒙古国立大学国立研究所所长,博士,教授,科学家N. Baasanjav
生命的意义是健康的,终生的。 21世纪的一个主要问题是治疗所有增强患者健康的机会,而不是患病后的健康状况。科学家研究聪明人设置都取决于自然疾病,15%和55%,10%,环境和社会因素的健康公众形象的后代(包括工资,住房,住房,个人的饮食和生活状态等的20%)。
人民健康和福祉预防的重点是教育人们关于人民的健康,最简单的疾病。然后,我能够回答Byamba博士的传记问题。换句话说,[健康生活]强调中国,蒙古和西藏的疾病起源和药物治疗。预防行动的主要节点是治愈的生活方式。作者描述了什么样的生活方式取决于哪些价值观和价值观最适合健康生活。拥有一种健康,健康的方式,从有害的习惯转变为健康,健康的饮食,这是一件好事。每种商品的总和必须被理解为健康的生活。每本书都以阻碍健康生活的因素为标志,并以智慧丰富了这本书。
经过反复成五列上创建人的价值的健康众生,以保持原则和日常实践的科学合理饮食,温和的气候和适当的体重,健身和锻炼,身体和心灵的宁静级别的作者警告。它还说明了疾病如何影响衰老,衰老预防老化和欧洲医学方法。
初级卫生保健的除了健康教育考虑八大因素的健康问题,食物被鉴定为明显与疾病预防与中国传统医学的原则,其他作者是Yevröpyn东方医疗问题。
Dr.B.Namay有一本关于职业,经验,多年观察,书籍和书籍的书,以及一本供医生,学生和学生阅读的有趣书籍。
佛法的丰富程度将更加丰富。


Зонхилон тохиолдох өвчин - номноос унший