Эрүүл амьдрах ухаан дундрашгүй

Оршил 

 

АУ-ны шинжлэх ухааны доктор академич Б.Цэрэндаш

Б.Намтай докторын Эрүүл амьдрах ухаан цуврал хэдэн бүтээлтэй танилцсанаа дараах байдлаар дүгнэн хэлье. Юуны өмнө доктор Б.Намтай нь өрнө дорнын анагаах ухааны суурь мэдлэг ойлголт дээрээ тулгуурлан анагаахын шинжлэх ухааны зарим ойлголт жишээлбэл: Эрүүл аж төрөх ёс уламжлал хийгээд ухаан санаа саруул, бие бялдар эрүүл энх, сэргэлэн цовоо явах боломж, идэвхтэй урт наслан амьдрах зэрэг талаар товч тодорхой хариулт өгөхийг хичээсэн байна. Энэ нь оюутан залуус, шинээр мэргэжил эзэмшиж байгаа эмч нарын сурах бичиг гарын авлага болох төдийгүй иргэд олон түмний нийгмийн хүмүүжилд ихээхэн хувь нэмрээ оруулсан ажил болжээ.

Уг ном бүтээл улмаар хүн байгаль, нийгэм эрүүл мэндийн салшгүй уялдаа холбоог олон талаас нь өгүүлсэн байх бөгөөд тэр нь элдэв өвчнөөс сэргийлэх урт наслахад эдгээр шүтэн барилдлагын холбоос нь нэн чухал байдгийг танилцуулсан байна. Энэ мэтчилэн дурьдвал олон зүйл байна. Гэвч товчлоё. Уншигч түмэнд аяндаа ойлгогдоно гэдэгт итгэл төгс байна. Эцэст нь хэлэхэд Б.Намтай докторын эрүүл амьдрах ухааны чиглэлээр туурвисан эдгээр бүтээлүүд монголчуудын соёл уламжлалд хувь нэмрээ оруулаад зогсох биш хүн төрөлхтний эрүүл аж төрөх ёс уламжлал шинэ шатанд гарахад нэмэр хандив болж чадна гэдгийг хэлэхэд таатай байна.

ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ 

ᠪ ∙ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠪ ∙ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠣᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 
ᠤᠭ ᠨᠣᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪ ∙ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

背景
以下是关于生物多样性健康博士与B.Nam的几项着作的总结。首先,B.Namtai博士基于东方医学知识的传统,例如基本概念的一些西方医学的概念:健康头脑清晰,身体健康,性格开朗之前短暂的机会去积极活多久生活试图给出一个明确的答案。它是医生和学生的教科书,也为社会的社会发展做出了贡献。这本书在自然与社会健康之间建立了一种明确的关系,这反过来说明了这些联系在长寿中预防疾病的重要性。所以这里有很多东西。但在这里。我相信读者会自发的。最后,在B.Namtai创造这些作品在健康和生活技能博士学位我很自豪,我可以贡献到一个新水平,出生人体健康的传统,不会停止,包括文化俱乐部的传统。


Эрүүл амьдрах ухаан дундрашгүй - номноос унший