Эрүүл амьдрах ухаан 3

"Урт насална " гэдэг учиртай  үг 
Эрдэмтэд 21р зуунд хүний дундаж нас 100 болно гэж үзэж байна . Хүний дундаж нас өсөх гол хүчин зүйл нь амьдрал сайжрах ( нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 30 мянган америк  US$ -аас дээш гарах ) , эрүүл аж төрөх ёс хэвших , нийгмийн төлөвшил юм. Дэлхий өвгөрч , өндөр настан өсөж байан. Азиас жишээ татвал 130 сая хүнтэй Япон улсад 100-аас дээш насалсан хүний тоо 2007 онд 40 мянга байсан бол 2050 онд 1.0 сая гарна гэж тооцоолж байна. 
Манайд 2009 онд 100 давсан настам 98 байсан бол 2030 онд энэ тоо 200 болно. Зуны сар зургаа болоосой , зуун хорин настан болоосой гэдэг монгол хүний мөрөдөл энэ зууны шувтаргаар биелэх нь.  Дэхийд нийт хүний өсөлтөөс насны (65-аас дээш настан) тоо түргэн өсч "Дэлхий хөгшрөх " өлөвтэй болж . АНУ -ын эрдэмтэн Р.Беннетийн судалгаагаар хөгжингүй орны хүн ам 11% 6- аас дээш настны тоо 24 % өсдөг жишгийг тогтоожээ. Дэлхийд 1970 онд 65-аас дээш настан 291 сая байсан бол 30 жилд (2000) онд хоер дахин өсч 600 сая болжээ . 
Дэлхийд хөгсжрөлтийн энэ "түгшүүр" настны   настны нийгэм-эрүүл мэндийн асуудалд их зардал цжирэгдэл гарах тооцоо гарц байна. Ийм учраас настныг асрах, тойлох газар , эмнэлэг сувиллыг олноор байгууллахын хамт тэднийг эрүүл саруул, хөдөлмөрүүн ба өөрийгөө авч явах чадвартай байлгахад НҮБ, ДЭМБ улс орон болгонд анхаатал тавих болжээ. 
Хүн төрлөхтөн 50 наснаас эхлэн амьдралаас аз жаргалыг илүү авч эхэлдэг агаад зовлон зүдгүүрээ мартдаг гэж АНУ-ын эрдэмтэд нотлож байна. Түүнчилэн хамгийн аз жаргалтай нь  бага насныхан болон 70-аас  дээш насныхан ажээ. Герман , АНУ-ын судлаачид аз жаргалын тэнцвэржилтийн оргил үе 74 наса бөгөөд хүний ухаан цэцэн , саруул болж , амьдралын аливаа нөхцөл байдлыг ухаалгаар харж, тайван ханддаг гэдгийг олонхи эрдэмтдийн нээлт , олон уран бүтээлчдийн оргил бүтээл энэ насанд гардгаар жишээ болгон баталжээ. 
Урт наслах нийгэмлэгийн тэргүүн доктор Бямбын Намтайн "Эрүүл амьдрах ухаан " ( гуравдахь боть ) номд Академич Д.Цэрэнсөднөм, Б.Цэрэндахс, Шинжлэх ухааны доктор , профессөр Д.Баасанжав , С.Галсан , Б.Оргил, Г.Лхагва нары арваад эмч эрдэмтдийн урт наслах арга зүйн асуудал тусгагдээ. Мөн төв, хөдөөд аж төрж байгаа 85-101 нас зооглосон , МАХН-ын Улс төрийн төвчөөны гишүүн, ардын жүжигчин Д.Лувсаншарав, Монгол улсын гавьяат эмч П.Банзрагч , Дундговь  аймгийн Адаацаг сумын малчин Махбалын Сумьяа , Булган аймгийн Орхон сумын иргэн Цэдэнгийн Загд ынарын гуч гауй өндөр настны бурхан ухаан, сургамж бас цөөн хүний өндөр насалсан өвөө, эмээ , эцэг эхийнхээ тухай дурсамжийг тусган хурван багц болгосон бүтээл юм . 
Урт наслах тухай онолын дүгнэлт , урт удаан насалж, насны жаргал эдэлж яваа буурлуудын сургаал соншод хэд хэдэн үнэтэй санаа ирж байна. " Хүн насаар өтөлдөггүй, ясаар хөгширдөг" гэсэн үг сонсогдож байна. Үүний цаана удам судар дэлгэх учир ургах боловуу. Архи , тамхийг тэвчих, хоол сойлгоо тааруулах м жөлс гаргаж алхаж, ажиллаж байх гэсэн ухаарал гарч ирж байна. Үүнийг эрүүл мэндийн ухааны хэлээр  " Эрүүл аж төрөх ёс " гэж томъёлдог. 

《ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ 

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ 21 ᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤ 100 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠥᠰᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ( ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ 30 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ US— ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ) ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠬᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠥᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠᠯ 130 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 100 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ 40 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2050 ᠣᠨ ᠳᠤ 1.0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ 100 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠮ 98 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2030 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 200 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠥᠷᠥᠳᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ (65 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ) ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠰᠴᠢ 《ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ 》 ᠥᠯᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠷ ∙ ᠪᠧᠨᠨᠡᠲ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 11% 6- ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 24 % ᠥᠰᠳᠡᠭ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 1970 ᠣᠨ ᠳᠤ 65 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 291 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 30 ᠵᠢᠯ ᠳᠦ (2000) ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠧᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠥᠰᠴᠢ 600 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠥᠭᠰᠡᠵᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ 《ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ》 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠴᠵᠢᠷᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠦᠨ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠲᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ 50 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 70 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ 74 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 

ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ( ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠲᠢ ) ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠳ ∙ ᠰᠡᠷᠡᠩᠰᠥᠳᠦᠨᠡᠮ᠂ ᠪ ∙ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠠᠭᠰ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠂ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠥᠷ ᠳ ∙ ᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠠᠪ ᠂ ᠰ ∙ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠂ ᠪ ∙ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠂ ᠭ ∙ ᡀᠠᠭᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠡᠮᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠡᠭᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 85-101 ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠣᠭᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠴᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳ ∙ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠰᠢᠷᠠᠪ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠫ ∙ ᠪᠠᠨᠽᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠴᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠼᠡᠳᠡᠨᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠳᠠ ᠤᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠤᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ 

ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠣᠩᠰᠢᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 《 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠲᠡᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠰᠣᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮ ᠵᠢᠯᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ 《 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 

“长寿”这个词就是一个词
科学家认为,21世纪人类的平均年龄将为100岁。主要因素增加了人类的平均年龄提高(人均道德国内生产总值(GDP)3万多美国US $出)的习惯和健康的生活方式,社会成熟度。世界已经疲惫,老年人正在成长。 100,即亚洲人民有130多万人在日本人数为40万人居住在2007年,据估计,到2050年将是1.0万美元。
我们的数字在2009年为98,在2030年为200。我希望夏季和满足在最后的620岁了蒙古族人未来的梦想世纪。结果,65岁以上的人数迅速增加,世界也在增长。美国科学家设定的标准号R.Byennyetiin在发达国家调查人口的11%以上,老年人6增长24%。当1970年全球为2.91亿65岁以上的增加在30年(2000年)增加一倍为600万美元。
世界各地的“担忧”是老年人社会健康问题的代价。因此,老年护理和toilokh,设置为保持联合国和世界卫生组织ankhaatal他们与医院每一个国家建立健康的数字度假村和khödölmörüün和自食其力的能力。
从人类的人,50岁开始得到的幸福生活agaad苦难和那些美国科学家患的释放。最幸福的是年轻人,超过70岁。 74 NASA和人文科学智慧,许多科学发现的德国和美国研究人员的幸福余额高峰期,很多艺术家选择那些看起来聪明健康的生活,这种情况和出现这个年龄段的例子请客甚至采用作品。
协会头Byamba长寿Namtain博士的著作“生命的医学科学”(第三卷)学术D.Tserensödnöm,B.Tserendakhs,理学博士,profyessörD.Baasanjav,S.Galsan,Ms.B.Orgil,G.Lkhagva进制十几医学家长寿命方法论。和中心,是生活在农村地区有85-101岁,蒙古人民革命党的政治tövchööny的一员,民间艺人D.Luvsansharav,各位医生P.Banzragch,TUV省放牧Makhbalyn Sumya Adaatsag总和,谁Tsedengiin Zagd鄂尔浑布尔干省蒙古国家神老年人的智慧和经验ynaryn 30 gaui和工作只有少数高爷爷奶奶住,khurvan反映他们的父母的记忆。
教学家人谁享受的理论结论,长期长寿,幸福sonshod,来得更加昂贵。这听起来像是一个不会在年龄和骨骼上长大的人。通过这种方式,这种类型正在增长,因此它可以增长。人们意识到酒精和香烟是可以忍受的,并且他们的饮食是有效的。这在健康科学中被称为“健康生活”tomiyoldog。


Эрүүл амьдрах ухаан 3 - номноос унший